• 13.05.2021
    3.4271
    4.1656


 სესხის თანხა – 100 000 ლარამდე.
სესხის ვადა – მსესხებელთან ურთიერთშეთანხმებით.
ლიური საპროცენტო განაკვეთი – 18% (თვეში 1.5%)-დან.
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 19.59%-დან.
სესხის დაფარვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს დამატებითი საკომისიოს გარეშე.
საპროცენტო სარგებელი გამოითვლება ნარჩენი ძირითადი თანხიდან.
სესხის უზრუნველყოფა – უძრავი ქონება თბილისში, მცხეთაში, რუსთავში.
სესხის გაცემის ვადები – 1- 4 დღე.
წარმოსადგენი საბუთები – პირადობის მოწმობა, შესაბამისი უძრავი ქონების
განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, სახელფასო ამონაწერი საბანკო
ანგარიშიდან ან/და ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან.