• 06.12.2021
    3.1210
    3.5302


    სააქციო საზოგადოება “ჯი–აი–სი” წარმოადგენს 2009 წელს
ქ. თბილისში  დაფუძნებულ ორგანიზაციას, რომელიც მიზნად
ისახავს მიკრო სესხების გაცემას უძრავი ქონების
უზრუნველყოფით (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული ფართი,
მიწა).
    კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პერსონალით,
რომელსაც გააჩნია მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ფინანსურ
ინსტიტუტებში.
    2011 წლის 21 სექტემბერს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა
დაარეგისტრირა სს "ჯი–აი–სი" მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად და
მიანიჭა სარეგისტრაციო ნომერი  610911.